SECTION JUDO - Cours de Judo

                    JUDO

 

 

 

 

SECTION QI GONG - Pratique du Qi Gong

                   QI GONG 

 

 

 

 

TAICHI CHUAN

 

 

 

 

 

 

SECTION SHIATSU - Initiation au Shiatsu

                   SHIATSU

 

 

 

 

 

 

 

 

            REIMS TINQUEUX

 

 

 

    STRETCHING

 

 

 

 

 

SECTION QI GONG   03 26 83 87 27   REIMS-TINQUEUX

Pratique en plein air Parc de Muire - 15 D, avenue Salengro - Tinqueux

 

 

Cours de Qi Gong à Tinqueux - Saison 2018-2019 - T I N Q U E U X

 

Jour Heure Lieu de la pratique - TINQUEUX Contenu
Lundi 07 h 40
Dojo - Centre Aéré de la Muire -

15 D, Avenue Salengro à Tinqueux

Tai Chi Chuan
Lundi 09 h 10
Dojo - Centre Aéré de la Muire -

15 D, Avenue Salengro à Tinqueux

Qi Gong
Lundi  17 h 45 
Dojo - Centre Aéré de la Muire -

15 D, Avenue Salengro à Tinqueux

 

Qi Gong

 

Lundi  19 h 00
Dojo - Centre Aéré de la Muire -
15 D, Avenue Salengro à Tinqueux

Tai Chi Chuan

Mardi 16 h 00
Maison des Associations

rue de la Croix-Cordier

à Tinqueux

Taiji Quan

Mercredi 17 h 30
Dojo - Centre Aéré de la Muire -

15 D, Avenue Salengro à Tinqueux

Qi Gong et initiation au
Tai Chi Chuan

 Jeudi 09 h 00
Dojo - Centre Aéré de la Muire -

15 D, Avenue Salengro à Tinqueux

 

 Qi Gong

 

Jeudi 18 h 45
Dojo - Centre Aéré de la Muire -
15 D, Avenue Salengro à Tinqueux

 

 Qi Gong

 

Vendredi 17 h 30
Dojo - Centre Aéré de la Muire -
15 D, Avenue Salengro à Tinqueux

 

Tai Chi Chuan

 

 

 

 

 

Stages 2018-2019 - T I N Q U E U X - R E I M S

Stage Date Horaire Lieu Niveau

Taiji Qi Gong

de Jiao Guorui

13 octobre

14 octobre 2018

 16h00-19h00

  9h30-16h50

Centre Aéré
de la Muire
Tous niveaux

 

ATELIERS DE QI GONG - T I N Q U E U X - R E I M S

 

PRINCIPAUX QI GONG PRATIQUES - T I N Q U E U X - R E I M S

 

 

03 26 83 87 27

 

Ba Duan Jin