SECTION JUDO - Cours de Judo

                    JUDO

 

 

 

 

SECTION QI GONG - Pratique du Qi Gong

                   QI GONG 

 

 

 

 

TAI CHI CHUAN

 

 

 

 

 

 

SECTION SHIATSU - Initiation au Shiatsu

                   SHIATSU

 

 

 

 

 

 

 

 

            REIMS TINQUEUX

 

 

 

    STRETCHING

 

 

 

 

 

SECTION QI GONG - Lieux de pratique Qi Gong - Daoyin

Lieux de pratique - QI GONG  - T I N Q U E U X

  • DOJO PRINCIPAL : 15 D,, avenue Salengro, Tinqueux
  • Lundi            9 h 10 - 10 h 10
  • Lundi        17 h 50 - 19 h 10
  • Mercredi 17 h 30 - 19 h 45
  • Jeudi            9 h 00 - 10 h 00
  • Jeudi      18 h 45 - 20 h 05

 

  • MAISON DES ASSOCIATIONS - rue de la Croix Cordier
  • Mardi     15 h 30 - 17 h 10   (Taiji Quan)

 

 

 

03 26 83 87 27

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

REIMS - TINQUEUX